ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKELIJK PREZON B.V.  1 januari 2023 

Inleiding PREZON B.V. en haar deelnemingen drijven een onderneming op het gebied van de verkoop, installatie en onderhoud van zonnepanelen, en de daarmee gerelateerde producten en onderdelen, die samen de opwekking van zonnestroom mogelijk maken, zoals montage- en installatiematerialen, omvormers en zonnepanelen.

Artikel 1 Algemene Voorwaarden

1.1 De hierna volgende bepalingen gelden als de algemene voorwaarden van PREZON B.V. en haar deelnemingen (de ‘Algemene Voorwaarden’). Deze zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan, leveringen door en overeenkomsten tussen enerzijds PREZON B.V. of een van haar deelnemingen (hierna gezamenlijk en ieder voor zich aan te duiden als ‘PREZON’) en anderzijds de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (het ‘Bedrijf) (de ‘Overeenkomst’), voor zover door PREZON en het Bedrijf (de ‘Partijen’) niet schriftelijk uitdrukkelijk van deze Algemene Voorwaarden is afgeweken.

1.2 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald wordt onder “schriftelijk” tevens elektronisch dataverkeer verstaan, zoals berichtenverkeer per e-mail, of internet.

1.3 PREZON heeft het recht te allen tijde de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen, welke wijzigingen en/of aanvullingen ook gelden ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten. PREZON zal daarbij de redelijke belangen van het Bedrijf in acht nemen. Wijzigingen en/of aanvullingen worden 1 (één) maand na bekendmaking van kracht.

1.4 Onder ‘Producten’ wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de producten en aanverwante producten zoals deze geleverd zullen worden door PREZON aan het Bedrijf, waaronder mede begrepen producten voor het opwekken, en het eventueel opslaan van zonne-energie. Onder ‘Services’ wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: advies, sales/after-sales, support, montage, installatie of reparatie van de Producten, dan wel producten geleverd door derden aan het Bedrijf.

1.5 Het Bedrijf staat in voor de juistheid, en volledigheid van de door- of namens hem aan PREZON opgegeven informatie, documentatie, maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop PREZON haar aanbieding baseert.

Artikel 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van PREZON zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en zijn gebaseerd op de verstrekte gegevens van het Bedrijf bij de aanvraag.

2.2 De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van de algemene voorwaarden, tot stand op het moment van accordering door het Bedrijf, van het aanbod van PREZON, en het voldoen aan eventueel door PREZON gestelde voorwaarden. Indien het Bedrijf het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt PREZON langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

2.3 PREZON kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of het Bedrijf aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren, die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien PREZON op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling, of aanvraag te weigeren, een bestelling te annuleren, of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

2.4 Indien sprake is van een Overeenkomst met betrekking tot de koop van Producten, die is gesloten op afstand, of buiten de verkoopruimte (artikel 6:230m ev. BW), kan – tenzij het Product reeds is geïnstalleerd bij het Bedrijf – het Bedrijf de Overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden, tot een termijn van 14 (veertien) dagen is verstreken, na de dag waarop het Bedrijf de Overeenkomst heeft ontvangen. Het Bedrijf kan de Overeenkomst in de navolgende gevallen niet ontbinden, als dit door PREZON tijdig voor het sluiten van de overeenkomst duidelijk is vermeld: (A) indien de Producten volgens specificaties van het Bedrijf zijn vervaardigd, niet gefabriceerd zijn en die worden gemaakt op basis van een individuele keuze, of beslissing van het Bedrijf, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn, en (B) indien het Producten betreffen die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere producten.

2.5 Indien sprake is van een Overeenkomst met betrekking tot Services die is gesloten op afstand, of buiten de verkoopruimte (artikel 6:230m ev. BW), kan het Bedrijf de Overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden (herroepen), tot een termijn van 14 (veertien) dagen is verstreken, na de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten. PREZON kan niet gehouden worden de Overeenkomst uit te voeren gedurende voornoemde termijn, waarbinnen de Overeenkomst kan worden ontbonden. Het Bedrijf kan de Overeenkomst niet ontbinden indien de Services volledig zijn uitgevoerd, en aan de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande instemming van het Bedrijf, en het Bedrijf daarbij heeft verklaard afstand van zijn recht te zullen doen de Overeenkomst te ontbinden.

2.6 Indien het Bedrijf de Overeenkomst wenst te ontbinden (herroepen) binnen de, in artikel 2.4 of artikel 2.5 vermelde, termijn van 14 dagen, dan kan hij dit binnen die termijn schriftelijk (zie artikel 1.2 van de algemene voorwaarden) melden. Indien het Bedrijf de Overeenkomst ontbindt (herroept) als bedoeld in artikel 2.4, komen de kosten van terugzending van de Producten, aan PREZON, voor rekening van het Bedrijf. Indien PREZON de Producten zelf terughaalt, is PREZON gerechtigd deze kosten in rekening te brengen aan het Bedrijf.

2.7 Een aanvulling op/of wijziging van een tot stand gekomen Overeenkomst, is eerst van kracht nadat PREZON deze aanvulling of wijziging heeft bevestigd.

2.8 De door PREZON vermeldde termijnen betreffen geen fatale termijnen. Indien PREZON de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn kan uitvoeren, zal zij het Bedrijf daarvan op de hoogte brengen, en aangeven op welke termijn ze denkt de Overeenkomst te zullen uitvoeren. Overschrijding van een door PREZON vermeldde termijn geeft het Bedrijf geen recht op ontbinding van de Overeenkomst, en/of een schadevergoeding.

2.9 Alle opgaven van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de Producten, en/of Services worden met zorg gedaan, doch PREZON garandeert niet, dat zich ter zake geen (kleine) afwijkingen kunnen voordoen. Door PREZON of door de leveranciers van PREZON verstrekte catalogi, tekeningen, foto’s, internetafbeeldingen of andere afbeeldingen en/of omschrijvingen dienen slechts ter algemene informatie, en verplichten PREZON niet tot levering overeenkomstig de daarop voorkomende maten, gewichten of technische details.

2.10 Indien PREZON niet in staat is om een Product te leveren van een bepaald merk of producent, zoals in de Overeenkomst vermeld is, is PREZON gerechtigd om een Product van gelijke kwaliteit van een ander merk, of producent te leveren.

2.11 Een op naam gestelde Overeenkomst heeft een geldigheidsduur van 14 (veertien) dagen, tenzij een andere termijn vermeld en/of overeengekomen is.

2.12 Alle gegevens, veronderstellingen, schattingen, opbrengstberekeningen, terugverdientijden en alle andere factoren zijn slechts een schatting, en hier kunnen dus geen rechten aan worden ontleend.

Artikel 3 Prijzen

3.1 De genoemde prijzen van Producten en Services luiden in euro’s en zijn exclusief btw. PREZON is steeds gerechtigd bijkomende kosten in rekening te brengen bij het Bedrijf, tenzij Partijen dit uitdrukkelijk hebben uitgesloten. De kosten van transport, naar het door het Bedrijf opgegeven adres, komen voor rekening van PREZON, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.2 Na totstandkoming van een Overeenkomst is PREZON gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen in geval van: een prijsstijging van meer dan 5% die plaatsvindt, buiten de vastgestelde levertermijn van PREZON om, die mits deze overeengekomen is met PREZON, door het Bedrijf gevraagd is, tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op douanetarieven, belastingen, wijzigingen in de monetaire verhoudingen en andere gevallen van (wettelijke) wijzigingen die prijsverhogend werken.

3.3 Indien PREZON meerwerk dient te verrichten, waaronder verstaan wordt alle wijzigingen/aanvullingen op de Overeenkomst tussen Partijen, waardoor meer werkzaamheden verricht moeten worden, en/of hogere (on)kosten gemaakt worden dan overeengekomen is tussen Partijen, dan zal PREZON de kosten van dit meerwerk meenemen in de huidige factuur.

3.4 Het Bedrijf is de overeengekomen prijs verschuldigd. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de Overeenkomst, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de Overeenkomst door PREZON worden gecorrigeerd.

3.5 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt, en/of zoals vermeld in de actievoorwaarden, en/of de Overeenkomst.

Artikel 4 Levering, installatie en risico

4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering door PREZON op de door het Bedrijf aangegeven locatie.

4.2 Het risico van de Producten komt voor rekening van het Bedrijf, vanaf het moment van aflevering van de Producten.

4.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geldt, in geval van een levering op afroep, dat alle bestelde Producten uiterlijk 12 (twaalf) maanden, na de totstandkoming van de Overeenkomst, moeten zijn afgeroepen door het Bedrijf. Bij gebreke is PREZON gerechtigd, de nog niet afgeroepen Producten ineens aan het Bedrijf te leveren, dan wel de kosten van de opslag aan het Bedrijf door te belasten.

4.4 PREZON behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor bestellingen, van het Bedrijf, in gedeelten te leveren.

4.5 Het Bedrijf is verplicht om PREZON in staat te stellen, op de overeengekomen dag van levering, de bestelde Producten te leveren. Bij niet-nakoming van deze verplichting houdt PREZON de bestelde Producten ten hoogste gedurende 1 (één) maand in het magazijn van PREZON of elders. Hiervoor is het Bedrijf aan PREZON voor iedere dag, of gedeelte van een dag, een bedrag aan opslagkosten verschuldigd van 1% (één procent) van het factuurbedrag. Na verloop van de in de vorige zin genoemde termijn, heeft PREZON het recht de bestelde Producten aan derden te verkopen, en de opbrengst daarvan, na aftrek van een vergoeding voor geleden schade, met het Bedrijf te verrekenen.

4.6 Door PREZON vermeldde termijnen zijn altijd indicatief. Hoewel PREZON zich altijd zal inspannen om de opgegeven levertermijnen te behalen zal zij op geen enkele wijze, aansprakelijk zijn voor eventueel door het Bedrijf, als gevolg van het niet behalen en/of uitstellen van de levertermijn, geleden schade. Onder geleden schade valt onder andere, tevergeefs opgenomen vrije dagen/uren, gemiste omzetten/winsten, etc.

4.7 PREZON kan de montage van de installatie beëindigen, of de uitvoering daarvan opschorten, zonder tot enige vorm van schadevergoeding gehouden te zijn, als (ondanks de schouwing ter plaatse, of op afstand) tijdens de installatie blijkt dat PREZON naar het oordeel van PREZON niet bij het Bedrijf kan installeren, indien de installatie niet op een veilige manier kan plaats vinden, of indien de installatie vanuit technisch oogpunt onverstandig is. De door PREZON gemaakte kosten voor de installatie bij het Bedrijf zijn voor haar rekening, tenzij de beëindiging het gevolg is van een tekortkoming van het Bedrijf.

4.8 Het Bedrijf draagt het risico (naar redelijkheid) voor schade veroorzaakt door, onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden, onjuistheden in de door het Bedrijf verlangde constructies en werkwijzen, en gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht.

4.9 Indien het Bedrijf een Overeenkomst accordeert, waarin het systeem van Enphase met de IQ Gateway Metered opgenomen is, zal PREZON de CT-ringen niet standaard plaatsen, dit wordt dus ook niet standaard meegenomen in de prijs die vermeldt wordt, op de Overeenkomst. Als het Bedrijf wenst dat er CT-ringen geplaatst worden, dan zal het Bedrijf dit specifiek moeten vermelden aan PREZON, mocht dit het geval zijn, dan is artikel 4.9, en alles wat onder dit artikel valt, van deze Algemene Voorwaarden van toepassing:
      4.9.1 Bij het aansluiten van CT-ringen op een 3-fase aansluiting, zijn 6 CT-ringen nodig. Mocht het Bedijf willen dat er CT-ringen geplaatst worden, dan zullen 
      deze bestelt moeten worden.
      4.9.2 Het bestellen en installeren van CT-ringen wordt niet standaard meegenomen in de Overeenkomst, echter kan het Bedrijf er wel voor kiezen om de
      CT-ringen door PREZON te laten bestellen en installeren. Mocht dit van toepassing zijn, dan zullen de kosten voor het meerwerk worden bepaalt op basis van
      de specifieke situatie van het Bedrijf. In dit geval is o.a. artikel 3.3, van deze Algemene Voorwaarden, van toepassing. het Bedrijf kan op de Overeenkomst
      terugzien of de bijkomende kosten, voor het bestellen en plaatsen van de CT-ringen is meegenomen. Dit kan het Bedrijf herkennen op de Overeenkomst, als
      onder het kopje opdrachtbevestiging, de regel: “CT-ringen” vermeldt staat.
      4.9.3 Als het Bedrijf CT-ringen wenst en akkoord gaat, met de aanvullende voorwaarden van artikel 4.9.1 en 4.9.2, dan zal de levering en plaatsing van de
      CT-ringen plaatsvinden conform artikel 4.4, van deze Algemene Voorwaarden.
      4.9.4 De CT-ringen zijn niet geijkt, hierdoor kunnen de gegevens van de CT-ringen afwijken van de gegevens die de slimme meter aangeeft. Mocht dit het geval
      zijn, dan zijn de gegevens van de slimme meter correct.

4.10 Indien het Bedrijf een Overeenkomst accordeert voor een systeem met een seriële-omvormer, dan zullen er geen CT-ringen geleverd of geplaatst worden.

Artikel 5 Betaling

5.1 Betaling door het Bedrijf dient te geschieden binnen de door Partijen overeengekomen termijn. Indien geen termijn is overeengekomen, gelden de volgende betalingsvoorwaarden voor het overeengekomen bedrag: 30% aanbetaling voorafgaand aan de installatie, gevolgd door 30% bij levering van de installatie, gevolgd door 30% wanneer de werkzaamheden aan de installatie klaar zijn, en tot slot 10% na de online monitoring van de installatie.

5.2 Alle betalingen dienen te geschieden zonder korting of verrekening, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3 Het Bedrijf heeft niet het recht om de betaling op te schorten.

5.4 Betalingen door het Bedrijf strekken allereerst ter voldoening van alle verschuldigde kosten en rente, en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, ook al vermeldt het Bedrijf dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.5 Indien het Bedrijf niet binnen de termijn, zoals vermeld in artikel 5.1 betaalt, verkeert zij van rechtswege in verzuim en zijn alle vorderingen, die PREZON op het Bedrijf heeft, onmiddellijk opeisbaar en is het Bedrijf – zonder nadere voorafgaande ingebrekestelling of aanmaning – de wettelijke rente conform art. 6:119 BW verschuldigd over het factuurbedrag. Tevens zijn alle redelijke kosten, ter verkrijging van voldoening buiten rechte, voor rekening en risico van het Bedrijf.

5.6 Indien het Bedrijf met de betaling, conform artikel 5.1, jegens PREZON in gebreke is, heeft PREZON het recht de verdere uitvoering, van alle tussen Partijen lopende overeenkomsten, op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl bij verdere opdrachten of leveringen betaling vooraf kan worden geëist door PREZON.

5.7 Betaling door het Bedrijf dient uitsluitend te geschieden in de valuta, waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.

5.8 Indien het Bedrijf niet binnen de termijn, zoals vermeld in artikel 5.1 betaalt, zal PREZON een 1e (eerste), 2e (tweede) en een 3e (derde) herinnering sturen met betrekking tot de betaling. Mocht na de 3e (derde) herinnering nog steeds geen betaling ontvangen zijn, door PREZON, dan zal er een incassobureau ingeschakeld worden. Bij het inschakelen van een incassobureau zijn de incassokosten, voor rekening van het Bedrijf, conform artikel 3:92 lid 2 BW.

5.9 Indien het Bedrijf niet binnen de termijn, zoals vermeld in artikel 5.1, betaalt doordat er nog enige vorm van Services (met betrekking tot de installatie) moeten plaats vinden, dan zal hier een aparte betalingstermijn en/of betalingsregeling gelden, mits deze overeengekomen is met PREZON. Indien het Bedrijf de betalingstermijn en/of de betalingsregeling niet naleeft, dan zal artikel 5.8 in werking treden.

5.10 PREZON blijft de eigenaar van de geleverde Producten, totdat alle vorderingen die PREZON op het Bedrijf heeft of zal krijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW aan rente, en (buiten)gerechtelijke kosten zijn betaald. PREZON is gerechtigd de materialen die onder eigendomsvoorbehoud (artikel 8) zijn geleverd, en nog bij het Bedrijf  aanwezig zijn, terug te nemen indien het Bedrijf in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, of in betalingsmoeilijkheden verkeert, of dreigt te gaan verkeren. U zal PREZON te allen tijde vrije toegang verlenen tot uw terrein(en) en/of gebouw(en), ter inspectie van de goederen en/of ter uitvoering van haar rechten.

Artikel 6 Reclame

6.1 het Bedrijf controleert onmiddellijk na ontvangst, of de geleverde Producten in goede staat verkeren, en/of voldaan is aan de Overeenkomst. Op verzoek van PREZON zal het Bedrijf na installatie van het Product een document van oplevering ondertekenen.

6.2 Het Bedrijf reclameert na ontvangst terstond omtrent onmiddellijk kenbare feitelijkheden die niet juist zijn, of onjuistheden op de afleveringsbonnen en dergelijke. Indien niet terstond na ontvangst of oplevering schriftelijk onder vermelding van het factuur- en pakbonnummer wordt gereclameerd, zijn deze feitelijkheden als juist erkend.

6.3 Reclames betreffende niet uitwendig waarneembare gebreken, dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na levering daarvan, te geschieden, welke bij overschrijding van die termijn elke aanspraak tegen PREZON, ter zake van die gebreken, vervalt. Bij ontvangst van de geleverde Producten wordt, door het Bedrijf, voor ontvangst en akkoord getekend.

6.4 Een reclame ten aanzien van een bepaalde levering schort de betalingsverplichting van het Bedrijf, ten aanzien van die en andere aflevering(en), niet op, noch geeft zulks het Bedrijf recht op verrekening.

6.5 Indien een reclame gegrond wordt bevonden, zal PREZON de Producten (en de onderdelen hiervan)  waarop de reclame betrekking heeft, kosteloos herstellen, vervangen, of aan het Bedrijf vergoeden, zulks ter keuze van PREZON. In geval van vervanging worden de, door PREZON vervangen, (onderdelen van) Producten eigendom van PREZON.

6.6 Voor verdere (schade)vergoeding, en de vergoeding van indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade alsmede een eventueel verlies in opbrengst van energie, is PREZON niet aansprakelijk, en op grond daarvan is PREZON niet gehouden tot enige vergoeding in dit verband.

Artikel 7 Retournering

7.1 Onverminderd de rechten van het Bedrijf, als bedoeld in artikel 2, mogen de door PREZON geleverde, en door het Bedrijf in ontvangst genomen, Producten uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van PREZON, en onder de door PREZON te stellen voorwaarden, aan PREZON worden geretourneerd.

7.2 PREZON heeft het recht de Producten die ter beoordeling of ter reparatie aan haar zijn toegezonden, en die na verloop van 3 (drie) maanden na het beoordelingscommentaar dan wel de reparatie niet door het Bedrijf zijn teruggenomen, aan derden te verkopen, en de opbrengst daarvan, na aftrek van een vergoeding voor verrichte werkzaamheden, met het Bedrijf te verrekenen.

7.3 De kosten van retournering, van de door PREZON aan het Bedrijf geleverde Producten, komen ten laste van het Bedrijf, met uitzondering van retournering van Producten, waarvan is komen vast te staan dat zij een tekortkoming bezitten als in artikel 6 en artikel 9 van de Algemene Voorwaarden bedoeld, in welk geval bedoelde kosten voor rekening van PREZON komen.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 PREZON behoudt zich het eigendomsrecht voor, van de aan het Bedrijf geleverde Producten, totdat haar vorderingen op het Bedrijf, met betrekking tot artikel 5.8 en 5.10 van de algemene voorwaarden (ter zake de betaling van die Producten), zijn voldaan.

8.2 Het Bedrijf is, voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden, niet bevoegd de Producten te verpanden, anderszins te bezwaren, of geheel (of gedeeltelijk) aan derden te vervreemden.

8.3 Het Bedrijf is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten, met de nodige zorgvuldigheid, als herkenbaar eigendom van PREZON te bewaren.

8.4 Indien het Bedrijf uit de geleverde Producten een nieuwe zaak vormt, is dit een zaak die PREZON voor zichzelf doet vormen, en houdt het Bedrijf deze voor PREZON, totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

8.5 Het Bedrijf verplicht zich hierbij tegenover PREZON om de Producten, tegen de risico’s van tenietgaan en beschadiging, in welke vorm dan ook te verzekeren en, tot en met het moment van betaling, verzekerd te houden.

Artikel 9 Garantie

9.1 Indien PREZON de Producten niet zelf heeft geproduceerd, verstrekt PREZON enkel een garantie aan het Bedrijf indien, en voor zover, zij op de betreffende Producten garantie heeft verkregen van haar toeleveranciers (fabrieksgarantie).

9.2 De garantie vervalt indien het Bedrijf: reparaties en/of wijzigingen aan de geleverde Producten verricht, en/of niet aan de betalingsverplichting voldoet.

9.3 De garantie geldt niet indien de gemelde gebreken zijn ontstaan door: ondeskundige behandeling, ondeskundige toepassing, het nalaten van deugdelijk/noodzakelijk onderhoud, en/of het gebruik van de geleverde Producten voor doeleinden die buiten het normale gebruik van die Producten vallen.

9.4 Tevens biedt PREZON installatie garantie, voor de duur van 5 (vijf) jaar.

9.5 De afvoeren van het dak moeten te allen tijde vrij gehouden worden, zodat er voldoende mogelijkheid is tot het afvoeren van regenwater. Mocht lekkage zich voordoen dan valt dit enkel onder de installatie garantie als, door een derde partij (ingeschakeld via het Bedrijf), geconstateerd wordt dat de lekkage veroorzaakt is door PREZON tijdens werkzaamheden, en/of afhandelingen van Services, aan de installatie. Als geconstateerd wordt dat PREZON de lekkage (en eventuele opgelopen schade) heeft veroorzaakt, en zij deze constatering erkend, dan zal PREZON (of een derde partij) deze schade herstellen. De opgelopen kosten die gemaakt zijn, door middel van de lekkage (zoals de kosten voor de herstelwerkzaamheden), zijn dan voor rekening van PREZON.

9.6 Indien het Bedrijf zelf, of een niet door PREZON ingeschakelde derde, werkzaamheden aan de installatie verricht, zoals bijvoorbeeld het: demonteren, verplaatsen, veranderen of wijzigen van de installatie, dan vervalt de door PREZON verleende installatiegarantie, en is PREZON op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige gebreken en/of schade aan, of veroorzaakt door, de installatie.

9.7 Indien PREZON aansprakelijk is voor schade aan het gebouw van het Bedrijf, als gevolg van de installatie, dan is het Bedrijf verplicht PREZON hiervan te informeren en ze in de gelegenheid te stellen, om eerst de schade zelf te beoordelen, en te herstellen.

9.8 Door PREZON gecorrespondeerde, vermelde, of geschetste opbrengst- en besparingsmogelijkheden van de installatie zijn altijd indicatief. Het Bedrijf kan hier geen rechten aan ontlenen, zie artikel 2.12 van de algemene voorwaarden.

9.9 Reparatie en/of vervanging van de Producten (en de onderdelen hiervan) leiden niet tot verlenging van de oorspronkelijke garantie termijn.

9.10 CT-ringen, en eventuele storingen voortkomend uit de CT-ringen, vallen niet onder de door PREZON verleende installatiegarantie. Als het Bedrijf toch aanspraak wilt doen op de garantie van de CT-ringen, dan zal het Bedrijf zelf contact met Enphase moeten opnemen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 PREZON is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe, dan wel indirecte schade van het Bedrijf of derden (daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, verlies van zaken of winst en verlies in opbrengst van energie), geleden en ontstaan door het gebruik van de Producten en/of Services, behoudens opzet of grove nalatigheid van PREZON.

10.2 Mocht PREZON evenwel aansprakelijk zijn, dan is de aansprakelijkheid van PREZON gelimiteerd tot het bedrag, dat de verzekeraar van PREZON, in het betreffende geval uitkeert. In het geval dat die verzekeraar niet tot uitkering van enig bedrag overgaat, dan zal de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid gelimiteerd zijn tot de factuurwaarde, zoals vermeld in de Overeenkomst.

10.3 PREZON is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van gebreken in producten die PREZON afneemt bij derden, en welke PREZON vervolgens levert aan het Bedrijf. Enkel in het geval, en voor zover PREZON in staat is dergelijke schade te verhalen op die derde partij, zal zij het Bedrijf al dan niet gedeeltelijk tegemoet kunnen komen, met betrekking tot dergelijke schade.

10.4 PREZON is niet aansprakelijk voor informatie verschaft door derde partijen zoals, maar niet beperkt tot, wederverkopers, retailers en/of een andere derde partij die de Producten wederverkoop of distribueert.

10.5 In het geval dat het Bedrijf een vordering, met betrekking tot dit artikel (10), meent te hebben, zal het Bedrijf dit zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 (één) maand nadat het Bedrijf kennis heeft genomen van het feit dat naar zijn mening leidt tot aansprakelijkheid van PREZON, schriftelijk kenbaar maken aan PREZON, bij gebreke waarvan het Bedrijf haar recht om de vordering in te dienen, zal hebben verwerkt.

Artikel 11 Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt verstaan elke, van de wil van PREZON, onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid, ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, te voorzien was. Tot die omstandigheden worden mede gerekend: slechte weersomstandigheden, blokkades, stakingen/uitsluitingen, oproer/rellen, terrorisme, ongevallen, brand, bovenmatig ziekteverzuim, een pandemie, stagnatie, uitval van de softwarepakketten of andere technische storingen bij PREZON, haar toeleveranciers en/of bij het eigen (of door derden) verzorgde transport, vertraagde levering van bestelde materialen of onderdelen, maatregelen van overheidsinstanties en het intrekken van 1 (één) of meer van overheidswege te verkrijgen vergunningen.

11.2 Ingeval van overmacht, zoals bedoeld in dit artikel (11), is PREZON naar haar keuze gerechtigd hetzij de levertermijn met de duur van de overmacht situatie te verlengen, hetzij de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat PREZON gehouden is tot enige schadevergoeding. Indien het Bedrijf PREZON daartoe schriftelijk aanmaant, is PREZON gehouden zich binnen 30 (dertig) dagen ten aanzien van haar keuze uit te spreken.

Artikel 12 Ontbinding

12.1 De Overeenkomst is, zonder ingebrekestelling, tussentijds onmiddellijk te ontbinden door PREZON, zonder dat hiervoor enige rechterlijke tussenkomst en/of rechterlijke ontbinding is vereist, wanneer één van de volgende gebeurtenissen intreedt: (A). zodra het Bedrijf failliet is verklaard, ten aanzien van hen surseance van betaling is aangevraagd, of op hen de Wet continuïteit ondernemingen van toepassing is, of hen een akkoord met hun schuldeisers heeft voorgesteld of getroffen; (B). overmacht zoals bedoeld in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden.

12.2 Bij het niet tot stand komen van, of het ontbinden van, een Overeenkomst worden alle vorderingen van PREZON op het Bedrijf onmiddellijk opeisbaar.

12.3 In het geval van ontbinding, zoals bedoeld in artikel 12.1 van deze Algemene Voorwaarden, zullen bedragen die PREZON heeft gefactureerd voorafgaand aan de ontbinding, in verband met al geleverde prestaties in de uitvoering van de Overeenkomst, geheel blijven bestaan en worden deze bij ontbinding onmiddellijk opeisbaar.

12.4 In overeenstemming met de Nederlandse wetgeving heeft het Bedrijf het recht om binnen 14 dagen, na het accorderen van de Overeenkomst, te ontbinden zonder opgaaf van reden. Indien het Bedrijf de Overeenkomst wenst te ontbinden na de bedenktijd van 14 dagen, dan is dit mogelijk, maar kan er door PREZON een boete opgelegd worden. De hoogte van deze boete bedraagt 10% van het aankoopbedrag. Deze boete wordt opgelegd om de kosten te dekken die PREZON heeft gemaakt in verband met de Overeenkomst en de ontbinding ervan. Door het accorderen van de Overeenkomst bij PREZON, geeft het Bedrijf aan op de hoogte te zijn van de Algemene Voorwaarden, inclusief de bepalingen met betrekking tot annulering en boetes.

Artikel 13 wijzigingen

13.1 Indien vanuit overheidswege veranderingen plaatsvinden in de wet- en regelgeving, waaronder mede begrepen fiscale wijzigingen omtrent zonnestroomsystemen, dan heeft PREZON het recht de (uitvoering van de) Overeenkomst eenzijdig te wijzigen, voor zover dit nodig is, om de Overeenkomst aan te laten sluiten bij de geldende wet- en regelgeving.

13.2 Het Bedrijf verklaart zich hierbij akkoord met de, op grond van artikel 13.1, benodigde wijzigingen in de Overeenkomst.

Artikel 14 Schouwing

14.1 PREZON zal na de totstandkoming van de Overeenkomst een schouwing van het gebouw uitvoeren. De schouwing zal zowel ter plaatse, als op afstand gebeuren. Indien uit de schouwing blijkt dat de installatie niet (volledig) op het gebouw past, dan zal er door PREZON gekeken worden naar andere mogelijkheden. Onder ‘niet passen’ in de zin van dit artikel wordt uitsluitend verstaan dat de installatie fysiek en/of technisch niet op het gebouw past, of er minder zonnepanelen op het dak blijken te passen, dan overeengekomen is in de Overeenkomst. Het Bedrijf mag de Overeenkomst naar aanleiding van de schouw ontbinden, hierbij treedt artikel 14.7 in werking. PREZON is te allen tijde gerechtigd, om eenzijdig, af te zien van de Overeenkomst, zonder enige opgaaf van redenen aan het Bedrijf, mocht dit het geval zijn dan zal PREZON geen kosten in rekening brengen voor de schouwing.

14.2 Bij een schouwing komen er verschillende aspecten aan bod. Dit zijn de volgende aspecten:
14.2.1 Het kabeltraject: Hoe verloopt het kabeltraject naar de meterkast.
14.2.2 De omvormer: Parallel of serieel geschakeld systeem, oftewel wat de mogelijkheden zijn hierin.
14.2.3 De dak inspectie: Opmeting van het dakoppervlak, zijn er eventuele obstakels en een inspectie van de dakpannen.
14.2.4 De plaatsing van de panelen: Hoeveel panelen er geplaatst kunnen worden, en hoe deze komen te liggen.

14.3 Indien bij de schouwing blijkt dat er geen loze leiding aanwezig is, zal er gekeken worden naar een alternatieve oplossing(en) voor het kabeltraject, van de installatie naar de meterkast toe. Mocht er een alternatieve oplossing(en) nodig zijn, dan zal hier, in overleg met het Bedrijf, naar de meest wenselijke oplossing gezocht worden.

14.4 Ter voorkoming van discussie: aan de uitkomst van de schouwing, of aan het oordeel van PREZON, dat het dak kennelijk niet ongeschikt is en de installatie past, kan het Bedrijf geen rechten ontlenen. PREZON controleert uitdrukkelijk niet de staat, of de draagkracht, van het dak. De schouwing is geen bouwkundige, of technische keuring van de staat van het dak, of van het gebouw, maar slechts een inschatting of de Installatie (volledig) op het gebouw past en/of de montage mogelijk is.

14.5 Als naar aanleiding van de schouw blijkt dat er meerwerk verricht moet worden, dan zal dit conform artikel 3.3 gebeuren.

14.6 De fysieke schouwing zal plaatsvinden, nadat het Bedrijf de Overeenkomst heeft geaccordeerd. Mocht het Bedrijf een fysieke schouwing willen, voordat er een geaccordeerde Overeenkomst tot stand is gekomen, dan kan het Bedrijf hiervoor een aanvraag doen bij PREZON. Na deze aanvraag zal PREZON eventueel een schouwing kunnen uitvoeren, voordat er een geaccordeerde Overeenkomst tot stand is gekomen, hierbij gelden wel andere voorwaarden, welke overeengekomen zullen zijn, in samenspraak met het Bedrijf.

14.7 Voor de fysieke schouwing is PREZON gerechtigd, conform artikel 12.2 en 12.3, kosten in rekening te brengen aan het Bedrijf, als deze de geaccordeerde Overeenkomst wenst te ontbinden, of als er geen geaccordeerde Overeenkomst tot stand komt. De kosten voor deze schouwing zullen niet in rekening gebracht worden bij het Bedrijf, als hij de huidige Overeenkomst, of een gewijzigde Overeenkomst (bijvoorbeeld m.b.t. een andere vorm van plaatsing, van de installatie, naar aanleiding van de schouw) niet ontbindt.

Artikel 15 Vrijwaring

15.1 Het Bedrijf vrijwaart PREZON, haar personeel, dan wel door of vanwege haar te werk gestelde personen, voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door laatstgenoemde geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdend met, aan het Bedrijf geleverde Producten en/of verleende Services.

Artikel 16 Cessie

16.1 Het is het Bedrijf niet toegestaan rechten en/of vorderingen, uit hoofde van de Overeenkomst, over te dragen aan derden.

Artikel 17 Conversiebepaling

17.1 Indien één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan wel van de Overeenkomst tussen Partijen, nietig is, wordt zij geacht te zijn vervangen door een beding dat de strekking van de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen

18.1 Op deze Algemene Voorwaarden, en de overeenkomst tussen Partijen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2 Alle geschillen die naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden, en de Overeenkomst tussen Partijen, mochten ontstaan zullen in eerste instantie worden besproken en opgelost via overleg en onderhandeling. Mocht er geen overeenstemming worden bereikt, dan zal het geschil, of de geschillen, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Dordrecht.

18.3 In geval van strijd tussen deze en een in andere taal gestelde tekst van deze voorwaarden, prevaleert de Nederlandse tekst.

18.4 De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag is uitgesloten.